(Versie augustus 2018)

In het huishoudelijk reglement staan alle belangrijke groepsafspraken van LETS Brussel vermeld. Het huishoudelijk reglement wordt in tweevoud ondertekend door het nieuwe LETS-lid en door iemand van de kerngroep van LETS Brussel. Op die manier stemt het nieuwe lid in met de afspraken van de LETS-groep.

 1. De feitelijke vereniging LETS Brussel zorgt voor een structuur waarbinnen het mensen mogelijk maakt onderling diensten, goederen en kennis te ruilen door middel van lokale eenheden, genaamd ‘ketjes’. LETS Brussel beslaat de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Iedereen is welkom. Onze voertaal is Nederlands.
 2. Voorafgaand aan de ruilactie spreken de aanbieder en de vrager hoeveel ketjes de actie waard is. Als richtlijn wordt 60 ketjes voor een uur uitwisseling gehanteerd. Hier kan na wederzijds overleg van afgeweken worden op voorwaarde dat beide partijen hiermee akkoord gaan. De gemaakte onkosten (grondstoffen, vervoerskosten, …) mogen in euro aangerekend worden.
 3. Alle LETS-rekeningen beginnen op stand +150, en kunnen schommelen tussen -1.500 en +3.000 ketjes. In bepaalde persoonlijke gevallen (bv. belangrijke transacties, ziekte) kan hiervan, in samenspraak met de kernleden, worden afgeweken.
 • Het eerste jaar kan men maar tot -750 ketjes gaan.
 • Personen die de minimumgrens van -1.500 op hun rekening hebben bereikt, kunnen niets meer vragen, maar enkel aanbieden tot hun rekening terug boven de minimumgrens staat. Indien een persoon toch eenheden uitgeeft, zal die transactie niet worden verwerkt.
 • Personen die de maximumgrens van +3.000 op hun rekening hebben bereikt, kunnen niets meer aanbieden, maar enkel vragen tot hun rekening terug onder de maximumgrens staat. Indien een persoon toch eenheden ontvangt, zal die transactie niet worden verwerkt.
 1. Elke LETS-deelnemer draagt elk kalenderjaar 30 ketjes bij op de neutrale rekening van het secretariaat, zodat het kan instaan voor de algemene werking: website beheren, administratieve taken, promotie, … Het secretariaat voert deze transactie uit.
 2. Elke LETS-transactie moet geregistreerd worden in de database van LETS Brussel dat toegankelijk is via de website van LETS Brussel. Elke Letser krijgt hiertoe een inlogcode en paswoord.
 • De ontvanger van de dienst registreert de transactie zo snel mogelijk (max. na 1 week).
 • De informatie betreffende het verkeer en de hoeveelheid ketjes is niet geheim. Iedere deelnemer kan dit in de database opzoeken.
 • De verwerking kan geannuleerd worden indien de vermelde diensten ingaan tegen het huishoudelijk reglement.
 1. Lidmaatschap van LETS Brussel (8 euro lidgeld) geldt voor één kalenderjaar (januari tot december) en wordt telkens in de loop van januari vernieuwd op de Triodos-rekening van LETS Brussel: BE 81 5230 8056 3124 – vermeld aub “Lidmaatschap 20…… + je naam”. Het lidmaatschap van wie lid wordt na 1 oktober blijft geldig voor het volgende kalenderjaar.
 2. Kandidaat-leden dienen :
 • minimum 1 LETS-instapmoment te volgen;
 • het huishoudelijk reglement te ondertekenen;
 • 8 euro lidgeld te betalen;
 • Volgende informatie te verstrekken : Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • minimum 3 vragen en 3 aanbiedingen mee te delen
 1. Iedere deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn/haar daden en de eventuele gevolgen daarvan. Dit geldt evenzeer voor het materiaal dat de deelnemer ter beschikking stelt voor activiteiten in het kader van LETS Brussel. De goederen en diensten die gevraagd en aangeboden worden, situeren zich in de vrijetijdssfeer. Risicovolle activiteiten (bv. dakwerken, stellingwerk, grote afbraakwerken en handelingen met open vuren) zijn uitgesloten. De LETS-leden verbinden er zich toe de uitwisselingen in de best mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden, met nauwelijks of geen risico’s voor beide partijen.De verantwoordelijkheid van de LETS-groep of delen daarvan kan niet worden ingeroepen.

  LETS Brussel sloot een specifieke LETS-verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor haar leden af. Informatie over deze verzekering is te vinden via www.letsbrussel.be/verzekering.

 2. In verband met Letsen in combinatie met een werkloosheidsvergoeding, brugpensioen, of invaliditeitsuitkering heeft de Letser de verantwoordelijkheid zich in orde te stellen met de RVA of adviserend geneesheer.
 3. De deelnemers aan LETS zullen binnen de groep niet discrimineren tussen mensen op basis van welke eigenschap dan ook (op basis van geslacht, seksuele voorkeur, geloof, afkomst of overtuiging).
 4. Elke deelnemer die het huishoudelijk reglement niet respecteert, kan door de kerngroep worden uitgesloten van verdere deelname, zonder teruggave van het lidgeld of resterende ketjes.
 5. Een LETS-deelnemer zal de groep niet verlaten met een stand onder of boven 0. Is dat toch het geval, dan zal het lid gevraagd worden de achterstal nog in te halen. In geval van overschot zal dit worden overgemaakt op de neutrale rekening van het secretariaat.
 6. LETS Brussel behoudt zich het recht om het huishoudelijke reglement jaarlijks, na een evaluatie van de werking, te wijzigen.
 7. Privacy: LETS Brussel hecht veel belang aan jouw privacy en een zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens. Zie ook onze privacyverklaring in bijlage (eveneens te raadplegen via www.letsbrussel.be/privacy)